Umowa zamiany ruchomości – wzór z wyjaśnieniem

16.00 

Umowa zamiany ruchomości to umowa, na mocy której każda ze stron zobowiązuje się przenieść własność rzeczy lub innego prawa majątkowego na drugą stronę, w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy lub prawa majątkowego.

Umowa zamiany ruchomości została uregulowana w art. 603–604 Kodeksu cywilnego. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dochodzi do wymiany dóbr bez użycia pieniądza. Ten rodzaj umowy bardzo rzadko występuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym, za to ma znaczenie lokalne (wśród znajomych) oraz w specyficznych grupach (np. kolekcjonerów).

Co może być przedmiotem umowy zamiany?

Przedmiotem umowy zamiany mogą być rzeczy oraz ich zbiory, a także prawa majątkowe, nie mogą być natomiast pieniądze. Wyjątek stanowią numizmaty, tj. pieniądze o wartości kolekcjonerskiej. Powyższe oznacza, że umowa zamiany nie może posiadać zapisu o dopłacie w pieniądzu. Jeżeli posiada takie postanowienie, wówczas nie będzie to umowa zamiany a umowa mieszana (nienazwana).

Charakter umowy zamiany

Umowa zamiany ma charakter konsensualny, tj. do jej zawarcia nie jest potrzebne przekazanie rzeczy – przedmioty umowy mogą zostać wymienione w późniejszym terminie. Umowa ta ma również charakter wzajemny, gdyż obie strony zobowiązują się do wydania drugiej stronie jakiegoś przedmiotu.

Zawarcie umowy powoduje automatycznie przejście własności wymienianych przedmiotów, nawet mimo realnego ich niewydania. Jednakże nie stanie się tak, jeżeli w umowie zostanie postanowione, że własność zostanie przeniesiona w innym momencie, np. z chwilą przekazania sobie tych przedmiotów.

Umowa zamiany ma wiele podobnych elementów z umową sprzedaży. Z tego też względu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym. Jednakże konstruując umowę zamiany, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim to, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne w postaci zapłaty ceny.

Nie można więc skorzystać z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamiany w postaci żądania obniżenia ceny, gdy zamiana dotyczyła rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.)U.2018.0.1025).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zamiany ruchomości – wzór z wyjaśnieniem