Umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Jak napisać umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego? Na podnajem stanowiska kosmetycznego decydują się najczęściej przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub małe startujące na rynku firmy, których nie stać na kosztowną inwestycję w postaci zakupu nieruchomości lub wynajęcia całego lokalu.

Umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego zwykle dotyczy zatem niewielkiego stanowiska w galerii handlowej lub wydzielonej części większego lokalu. Na jakich zasadach odbywa się tego typu podnajem i jak sporządzić umowę podnajmu, aby spełniała wszystkie formalne wymagania?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu – którą pobierzesz u góry↑

Czym jest umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Podnajem stanowiska kosmetycznego nie jest instytucją uregulowaną w bezpośredni sposób przepisami prawa. W przypadku podnajmu stanowiska kosmetycznego czy fryzjerskiego stosuje się przepisy dotyczące podnajmu lokalu użytkowego – w części lub w całości, ponieważ nie ma to większego znaczenia. Najważniejszy przepis Kodeksu cywilnego, który warto znać, decydując się na takie rozwiązanie, brzmi:

“Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.” (art. 688 Kodeksu cywilnego)

Oznacza to, że zgodę na podnajem stanowiska kosmetycznego musi wyrazić nie tylko aktualny najemca lokalu użytkowego, ale również jego pierwotny wynajmujący, najczęściej właściciel. Bez takiej zgody umowa podnajmu będzie nieważna w świetle prawa.

Warto wspomnieć również o innym istotnym w takim stosunku prawnym przepisie, który dotyczy solidarnej odpowiedzialności najemcy i podnajemcy wobec wynajmującego. Jak czytamy:

“§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.”(art. 668 KC)

Oznacza to, że zawierając umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego, podnajemca ma takie same obowiązki wobec swojego wynajmującego, jak i wobec pierwotnego wynajmującego, czyli właściciela lokalu.

Musi użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami określonymi w umowie, aby oddać nieruchomość w stanie niepogorszonym po zakończeniu stosunku najmu.

Należy podkreślić, że solidarna odpowiedzialność najemcy i podnajemcy nie dotyczy kwestii czynszu. Podnajemca nie ma obowiązku płacenia czynszu wynajmującemu-właścicielowi lokalu za najemcę.

Co grozi za zawarcie umowy podnajmu bez zgody właściciela?

W przypadku umów najmu lokali mieszkalnych podnajem bez zgody właściciela jest zakazany już na poziomie obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli najemca wynajmie taki lokal osobie trzeciej, wynajmujący może wypowiedzieć mu umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Niestety, przepisy te nie dotyczą umów najmu lokali użytkowych. Oznacza to, że w tym przypadku obowiązujące będą jedynie sankcje przewidziane w samej umowie.

Jeśli umowa najmu lokalu użytkowego nie zabrania podnajmu, czyli wynajmowania lokalu osobie trzeciej i nie przewiduje żadnych kar umownych z tego tytułu, to podnajmujący w ten sposób nieruchomość będzie bezkarny.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują bowiem żadnych sankcji za takie działanie, a Ustawa o ochronie praw lokatorów nie znajduje zastosowania w przypadku najmu lokali użytkowych.

Jakie elementy powinna zawierać umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Zarówno umowa najmu stanowiska kosmetycznego, jak i umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego czy stanowiska pedicure, powinna bardzo dokładnie regulować warunki podnajmu, prawa i obowiązki stron oraz kwestie ewentualnych kar umownych.

Jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt, że obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego jedynie w niewielkim stopniu regulują te kwestie, dlatego to właśnie zapisy umowy powinny odpowiednio zabezpieczać obie strony stosunku prawnego.

Do przygotowania umowy z kosmetyczką czy fryzjerką, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu stanowiska kosmetycznego, który uwzględnia między innymi:

 • miejsce i datę zawarcia,
 • dane stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy podnajmu, czyli adres, powierzchnię lokalu użytkowego wraz z opisem lokalu,
 • określenie wysokości czynszu najmu,
 • określenie sposobu rozliczania opłat za media,
 • określenie terminu i sposobu dokonywania płatności,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy,
 • określenie wysokości ewentualnej kaucji zwrotnej,
 • warunki korzystania z lokalu, w tym zastrzeżenia dotyczące wprowadzania zmian w lokalu,
 • wyliczenie kar umownych za naruszenie warunków umowy oraz za opóźnienia w zapłacie czynszu.

Niektórzy rozważają, czy umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego musi przyjmować formę pisemną i choć – zgodnie z przepisami – umowę najmu obejmującą okres krótszy niż 1 rok można zawrzeć również ustnie, to zdecydowanie odradza się przedsiębiorcom takie rozwiązanie z uwagi na fakt, że umowa najmu w formie pisemnej znacznie lepiej zabezpiecza interes stron i pełni istotną rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu.

O czym należy pamiętać przy zawieraniu umowy podnajmu?

Podnajem części lokalu użytkowego to dla najemcy sposób na częściowe sfinansowanie własnego czynszu płaconego wynajmującemu, właścicielowi lokalu. Z kolei dla podnajemcy to rozwiązanie problemu ograniczonych środków na prowadzenie własnego biznesu. Często na podnajem decydują się bowiem początkujący przedsiębiorcy, dysponujący ograniczonym budżetem.

Choć rozwiązanie tego typu może wydawać się idealne, warto zachować czujność i przestrzegać przepisów, dotyczących umów najmu lokali użytkowych. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • konieczności uzyskania zgody właściciela lokalu na podnajem,
 • obowiązku przestrzegania zasad najmu na równi z najemcą.

Pierwotna umowa najmu – ta zawarta między właścicielem lokalu a najemcą – zawsze będzie ważniejsza niż umowa podnajmu, choć każda umowa najmu tworzy osobny stosunek prawny.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego wzór