Umowa zlecenia dla agencji celnej – wzór z opisem

16.00 

Umowa zlecenia dla agencji celnej to umowa, na mocy której agencja celna  zajmuje się występowaniem przed urzędem celnym w imieniu dającego zlecenie. Podstawowymi obowiązkami agencji celnej jest dokonywanie zgłoszeń celnych, przygotowanie dokumentacji do odpraw eksportowych lub importowych oraz deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym. Agencja celna oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub wywozowych.

Czynności dokonane przez agencję celną, które określa zawarta umowa zlecenia dla agencji celnej, pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla dającego zlecenie. Podstawową zasadą jest, iż klient jest zobowiązany zapewnić, aby wysyłane towary mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Z kolei agencja odpowiada za właściwą dokumentację celną przesyłki, składaną do właściwego urzędu celnego.

Agencja jest zobowiązana do kontrolowania czy przewożone towary, objęte cłem powinny posiadać druki znaków CE na towarze. W przypadku, gdy taki wymóg nie jest spełniony co do określonej partii towarów, agencja celna powinna poinformować o tym dającego zlecenie (klienta), na którym ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich certyfikatów CE na dany towar.

Odpowiedzialność klienta za działanie agencji celnej

Z racji tego, że agencja celna działa w imieniu dającego zlecenie, to na tym ostatnim ciążą wszelkie opłaty z tytułu wysłania towarów do oraz zwrotu z kraju, do którego ich przywóz nie jest dopuszczalny. Dający zlecenie ponosi również koszty składowania towaru zatrzymanego przez urząd celny oraz koszty ewentualnego zniszczenia bądź przepadku tego towaru.

W przypadku natomiast, gdy dający zlecenie poniesie szkodę na skutek nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez agencję celną, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji ma zastosowanie art. 471 Kodeksu cywilnego, który, że dłużnik (w tym wypadku agencja celna) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Agencja odpowiedzialna jest również za niezachowanie należytej staranności. Należy pamiętać, że agencja celna jest odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa (tj. np. swoich pracowników), jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierzyła.

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zlecenia dla agencji celnej – wzór z opisem