Wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy PDF

16.00 

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest obligatoryjna. Pozwany z reguły ma 14 dni na przygotowanie odpowiedzi na otrzymany odpis pozwu rozwodowego. Powinien więc udzielić stosownej odpowiedzi w tym właśnie terminie, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Jak przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – którą pobierzesz u góry↑

Ile jest czasu na udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew o rozwód strona pozwana musi przygotować w odpowiednim terminie. O terminie tym – a także o terminie pierwszej rozprawy – sąd poinformuje pozwanego w swoim piśmie.

Co do zasady, czas na przesłanie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie może być krótszy niż 14 dni i z reguły właśnie tyle wynosi, przy czym 14 dni liczy się od dnia odebrania listu z pozwem rozwodowym.

Poza tym, 14 dni to dwa tygodnie, czyli 14 dni kalendarzowych, a nie roboczych. Termin przesłania odpowiedzi na pozew to natomiast termin nadania przesyłki, czyli data stempla pocztowego. 

Czym jest odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pismo rozwodowe to szansa na przedstawienie sytuacji z perspektywy pozwanego. Chociaż niedopuszczalne jest złożenie wzajemnych pozwów, to strona pozwana nie jest na przegranej pozycji. Ma prawo przedstawić swoje dowody i żądania, między innymi te dotyczące podziału majątku czy przyznania jej opieki nad dziećmi.

Właśnie temu służy odpowiedź na pozew rozwodowy.

Pozwany może napisać w takiej odpowiedzi, że uznaje powództwo, czyli zgadza się na rozwód na warunkach określonych przez powoda. To z pewnością skróci całe postępowanie i oszczędzi stronom nerwów. Jeśli jednak pozwany nie zgadza się ze stanowiskiem powoda, powinien przedstawić własne twierdzenia i dowody, opisać okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, podać żądania dotyczące dzieci czy winy w rozpadzie małżeństwa.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy. Taki dokument musi zawierać szereg niezbędnych elementów, dlatego do sporządzenia pisma wolnego od błędów czy braków formalnych warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy. Taki dokument powinien uwzględniać:

 • datę i miejsce,
 • dane adresata, czyli oznaczenie sądu i wydziału,
 • oznaczenie akt sprawy,
 • dane pozwanego i powoda, wraz z adresem zamieszkania,
 • tytuł „Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód”, czyli oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę, czyli wnioski pozwanego w odpowiedzi na pozew, na przykład wniosek o orzeczenie rozwodu, o oddalenie powództwa, 
 • wskazanie twierdzeń i dowodów, na przykład zeznań świadków w temacie zdrady małżonka, 
 • określenie stanu sprawy, czyli okoliczności rozkładu pożycia z perspektywy pozwanego.

Jeśli pozew o rozwód jest dokumentem obszernym, to obszerna będzie też odpowiedź na pozew, ponieważ pozwany powinien odnieść się do wszelkich okoliczności opisanych w pozwie. Natomiast gdy pozew o rozwód jest zwięzły, odpowiedź również może być zwięzła, aby część argumentów stanowiła dla drugiej strony „niespodziankę” w trakcie rozprawy. 

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany powinien napisać:

 • czy chce, aby sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, 
 • czy wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, 
 • czy chce, aby sąd zasądził alimenty na rzecz małżonka lub dzieci,
 • czy chce wykonywać władzę rodzicielską nad dziećmi,
 • czy chce, aby prawa rodzicielskie zostały ograniczone drugiemu rodzicowi,
 • czy chce, aby sąd ustalił sposób korzystania z mieszkania wspólnego po rozwodzie,
 • czy chce, aby sąd nakazał eksmisję małżonka.

Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie powinna być też ustosunkowaniem się do zarzutów i twierdzeń powoda. To właśnie w odniesieniu do treści pozwu sporządza się bowiem taką odpowiedź.

Warto zwrócić uwagę, że nawet pozew o rozwód bez orzekania o winie nie stanowi gwarancji, że powód nie będzie domagał się wskazania winnego rozpadu współżycia w trakcie rozprawy.

Co więcej, taka taktyka często stosowana jest przez prawników, którzy w ten sposób “usypiają czujność” pozwanego. Wtedy przeciwnik jest nieprzygotowany do skutecznej obrony w sądzie. Warto więc również po otrzymaniu odpisu pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, przygotować argumenty na wypadek, gdyby druga strona zmieniła zdanie. 

Jak złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy przygotowuje się na piśmie w trzech egzemplarzach: jeden dla sądu, jeden dla powoda i jeden dla pozwanego. Dwie kopie pisma składa się w sądzie okręgowym, z którego pozwany otrzymał pozew.

Przy składaniu odpowiedzi strona pozwana powinna otrzymać tak zwaną prezentatę, czyli pieczątkę z datą, która stanowi dowód na to, że pismo zostało wniesione w terminie. 

Osobiście dokument składa się w biurze podawczym sądu, ale jak zostało wspomniane pismo można przesłać także listem poleconym. Bardzo ważne jest, aby zachować wtedy potwierdzenie nadania odpowiedzi.

Gdyby z jakichś powodów przesyłka nie dotarła, pozwany ma wtedy dowód, że wysłał list w terminie.

Co grozi za brak odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew o rozwód jest obowiązkowa. Jeśli pozwany nie udzieli takiej odpowiedzi w terminie, musi liczyć się z konsekwencjami. Pierwsza z nich to pominięcie przez sąd twierdzeń i zarzutów pozwanego.

Zgodnie z treścią art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd pomija bowiem spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w terminie bez swojej winy, ewentualnie że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Zatem brak odpowiedzi na pozew rozwodowy to utrata prawa do obrony. Będzie to więc najgorsza z możliwych reakcji na odpis pozwu.

Jakie skutki niesie złożenie odpowiedzi na pozew?

Odpowiedź na pozew rozwodowy trafia i do sądu, i do powoda. Ten, na skutek zapoznania się z argumentami pozwanego, może zmienić treść swojego żądania. Przykładowo, jeśli wcześniej nie domagał się orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, teraz może takiego orzeczenia się domagać. 

Co więcej, sąd może zobowiązać powoda do ustosunkowania się do odpowiedzi pozwanego. Wtedy również wyznaczy odpowiedni termin na przesłanie takiej odpowiedzi.

Kilka słów na koniec

W postępowaniu rozwodowym sąd zawsze informuje pozwanego o terminie pierwszej rozprawy sądowej, doręczając pozwanemu odpis pozwu. W tej samej korespondencji sąd poucza także stronę pozwaną o przysługującej jej możliwości złożenia odpowiedzi na pozew o rozwód.

Aby ułatwić Ci napisanie takiej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia przykładowy wzór odpowiedzi, który pobierzesz na samej górze strony.

Odpowiedź na złożony pozew o rozwód może dotyczyć różnych kwestii, takich jak:

 • orzeczenie o winie,
 • podział majątku,
 • kwestia sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • itp.

Wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy zawsze jest dobrym pomysłem, gdyż nie wnosząc jej – automatycznie pozbawiamy się prawa do obrony.

Przepisy, które warto znać:

Art. 339. Wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy PDF