Upoważnienie dla zastępcy głównego księgowego – wzór

Kategoria:

16.00 

Upoważnienie do zastępowania głównego księgowego jednostki może być zarówno jednorazowe, jak i ogólne. Pełnomocnictwa w tym zakresie udziela kierownik jednostki, ponieważ to on ma kompetencje do powierzania takich obowiązków swoim pracownikom.

Po co udziela się upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego?

Główny księgowy ma bardzo szeroki zakres obowiązków. Jeśli osoba zajmująca takie stanowisko jest nieobecna, jednostka nie może pracować prawidłowo. Bez głównego księgowego nie można wykonywać dyspozycji środkami pieniężnymi, czy też rejestrować operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

Zadaniem kierownika jednostki jest zapewnienie jej odpowiedniej płynności pracy. Na wypadek nieobecności głównego księgowego, spowodowanej na przykład urlopem, ale też chorobą lub wypadkiem, kierownik powinien utworzyć stanowisko zastępcy głównego księgowego lub udzielić pełnomocnictwa wybranemu pracownikowi, czyli powierzyć mu wykonywanie zadań głównego księgowego.

Takie upoważnienie można sporządzić nawet dla kilku osób, przydzielając obowiązki głównego księgowego odpowiednio do wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych. 

Czego dotyczy upoważnienie dla zastępcy głównego księgowego?

Zastępca głównego księgowego przejmuje jego obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawdzania kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Upoważnienie może być ogólne, rodzajowe i szczególne. Oznacza to, że może dotyczyć wszystkich lub wybranych obowiązków księgowego. Pismo warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego, który uwzględnia między innymi dane stron, opis zakresu pełnomocnictwa oraz termin jego obowiązywania. 

Warto wspomnieć, że upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego można udzielić pracownikowi na podstawie imiennego pełnomocnictwa lub wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.