Upoważnienie do kontrasygnaty – wzór

Kategoria:

16.00 

Kontrasygnaty, czyli potwierdzenia, że jednostka samorządowa dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania zobowiązania, może dokonać jedynie skarbnik. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, skarbnik ma prawo upoważnić inną osobę do kontrasygnaty, na przykład na czas swojej nieobecności uzasadnionej urlopem wypoczynkowym. 

Czym jest kontrasygnata skarbnika?

Każda gmina co roku zawiera umowy, z których wynika zobowiązanie pieniężne. Chociaż taką umowę podpisuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miast, na kontrakcie musi pojawić się także kontrasygnata wydawana przez skarbnika. Za pomocą kontrasygnaty skarbnik potwierdza:

  • że jednostka samorządowa dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi do wykonania zobowiązania, 
  • że czynność prawna wynikająca z umowy jest legalna.

Bez kontrasygnaty nie można potwierdzić umowy. Skarbnik odpowiada więc za to, że gmina wywiąże się ze swojego zobowiązania. Jeśli uważa, że nie dysponuje ona odpowiednimi środkami, może odmówić kontrasygnaty. W przypadku otrzymania polecenia dokonania zatwierdzenia umowy na piśmie skarbnik musi jednak takiej kontrasygnaty dokonać – w przeciwnym razie grozi mu zwolnienie z pracy.

Jak upoważnić kogoś do kontrasygnaty?

Upoważnienie do kontrasygnaty pozwala zadbać o sprawne działanie gminy. Na wypadek nieobecności skarbnika – np. na czas urlopu wypoczynkowego – powinien on upoważnić wybraną osobę do dokonywania kontrasygnaty w jego imieniu.

Podpis skarbnika będzie niezbędny, aby gmina mogła zawrzeć umowę, która prowadzi do powstania zobowiązania finansowego. Jeśli gmina nie chce czekać na powrót skarbnika do pracy, aby móc podpisać kontrakt, musi dopilnować przekazania uprawnień do dokonywania kontrasygnaty ze skarbnika na inną osobę.

Dzięki temu można zapewnić ciągłość działania jednostki. Do sporządzenia upoważnienia – pełnomocnictwa rodzajowego – warto wykorzystać sprawdzony wzór upoważnienia do kontrasygnaty. Druk uwzględnia:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron,
  • opis zakresu pełnomocnictwa,
  • podpis skarbnika.

Na podstawie takiego upoważnienia pełnomocnik może składać w imieniu skarbnika oświadczenia wiedzy – kontrasygnaty.