Wniosek o dostęp do notatki z interwencji Policji – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o dostęp do notatki z interwencji policji? Notatka z interwencji domowej to nic innego jak zaświadczenie o zdarzeniu. Funkcjonariusze policji, którzy zjawiają się na miejscu zdarzenia, pełnią tam rolę pracowników administracyjnych i sporządzają notatkę, która ma to zdarzenie potwierdzać – to właśnie na tej podstawie możliwe jest ubieganie się o dostęp do notatki z interwencji policji. Jak napisać stosowny wniosek w takiej sprawie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czym jest notatka policyjna?

Notatka policyjna to opis zdarzenia, a dokładniej opis sytuacji sporządzony z perspektywy policjanta, który poświadcza o tym, że sytuacja miała miejsce.

Jak zostało wspomniane, notatka policyjna jest zaświadczeniem o zdarzeniu. Zawiera informacje przydatne między innymi w procesie ubiegania się o odszkodowanie czy w postępowaniu sądowym, na przykład w sprawie prowadzonej przez sąd rodzinny. 

Notatka z interwencji domowej zawiera inne informacje niż notatka z kolizji drogowej czy wypadku.

Notatka ze zdarzenia drogowego uwzględniać będzie bowiem:

 • datę i miejsce zdarzenia,
 • opis okoliczności towarzyszących,
 • dane uczestników biorących udział w zdarzeniu drogowym,
 • numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
 • numery polis OC. 

Natomiast notatka policyjna z interwencji domowej będzie uwzględniała między innymi:

 • dane policjanta sporządzającego notatkę, 
 • datę i miejsce zdarzenia,
 • opis okoliczności, ze względu na które dokonano interwencji,
 • informacje o uczestnikach zdarzenia,
 • ewentualnie numer sprawy, do jakiej notatka została sporządzona,

Ponieważ jest to dokument potwierdzający zdarzenie, w notatce służbowej z interwencji policji (Policja jest organem administracyjnym, który zobligowany jest do przeprowadzania określonych czynności) powinny znaleźć się informacje, stwierdzone przez samego funkcjonariusza, a także uzyskane od świadków i uczestników zdarzenia. Dokument pełni więc istotną rolę dowodową. 

Możliwość wydania notatki policyjnej w przepisach

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie nie przewiduje możliwości udostępniania stronom materiału dowodowego na tym etapie sprawy. O dostępie do materiałów dowodowych mówi dopiero art. 156 kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze.

Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest udostępnienie notatki policyjnej z interwencji. Jak zostało wspomniane, funkcjonariusze policji na miejscu zdarzenia pełnią rolę pracowników administracyjnych.

Sporządzona przez nich notatka jest zaświadczeniem administracyjnym, dlatego – na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego – można ubiegać się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny. 

Nie każdy uzyska wgląd w treść notatki służbowej, ponieważ zawiera ona szereg danych niejawnych, objętych między innymi przepisami RODO. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wydanie odpisu dokumentu może złożyć jednak każdy z uczestników zdarzenia, czyli zarówno osoba poszkodowana, jak i sprawca. 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej należy skierować do komendanta policji, do tej jednostki, której funkcjonariusz policji sporządzili notatkę policyjną z interwencji. 

Zgodnie z treścią artykułu 217. kodeksu postępowania administracyjnego:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Kontrolę nad materiałem dowodowym na tym etapie postępowania sprawuje prokurator, a na etapie postępowania sądowego – sąd. 

Czy policja może odmówić wydania notatki z interwencji?

Na wniosek o wykaz interwencji policji czy na wniosek o wydanie notatki policyjnej komendant policji może odpowiedzieć odmową. Policja nie ma bowiem obowiązku udostępniania swoich notatek służbowych na każdy wniosek.

Obowiązek ten pojawia się dopiero w przypadku wykorzystania dokumentu w postępowaniu karnym – wtedy obowiązują przepisy kodeksu postępowania karnego.

Jednak prawidłowo złożony, opłacony i dobrze uzasadniony wniosek, zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego – powinien skutkować wydaniem zaświadczenia w ciągu 7 dni. Mówią o tym przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zaświadczenie powinno zostać wydane niezwłocznie. 

W praktyce czas oczekiwania może okazać się dłuższy ze względu na natłok pracy funkcjonariuszy.

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Wniosek o wydanie notatki policyjnej nie zawsze wygląda tak samo, ale w każdym tego typu wniosku musi znaleźć się między innymi:

 • oznaczenie wnioskodawcy, wraz z jego danymi kontaktowymi,
 • oznaczenie odbiorcy wniosku, czyli komendanta jednostki policyjnej, która odpowiada za sporządzenie notatki,
 • oznaczenie, jakiego zdarzenia dotyczy wniosek: miejsce, data, charakter zdarzenia,
 • prośbę o wydanie dokumentu,
 • określenie celu wydania dokumentu, czyli uzasadnienie prośby,
 • podpis wnioskodawcy.

Wydanie zaświadczenia – notatki policyjnej – nie jest darmowe i podlega opłacie skarbowej. Zatem do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Opłatę można wnieść w kasie lub przelewem.

Warto pamiętać też, że najważniejszym elementem takiego wniosku jest jego uzasadnienie. Od użytych argumentów, czyli od określenia celu wydania notatki może zależeć decyzja komendanta policji.

Pismo można dostarczyć do właściwej jednostki Policji osobiście lub wysłać listem poleconym.

Dlaczego warto złożyć wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Notatki policyjne najczęściej wydawane są w związku z kolizją lub z interwencją domową. W pierwszym przypadku okazują się niezbędne w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia lub w walce o wypłatę odszkodowania w odpowiedniej kwocie (kiedy jest zaniżone).

Tutaj istotne będą następujące informacje z notatki służbowej:

 • opis miejsca i czasu zdarzenia,
 • opis czynności podjętych przez policję,
 • oznaczenie uczestników zdarzenia, 
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • opis stwierdzonych uszkodzeń pojazdów, które brały udział w zdarzeniu.

Tymczasem notatka z interwencji domowej najczęściej przydaje się w postępowaniu spornym z sąsiadem lub w sprawie prowadzonej przez sąd rodzinny, na przykład w sprawie o ograniczenie czy odebranie praw rodzicielskich.

Potwierdza, że zdarzenie miało miejsce, a także jak często pojawiała się konieczność przeprowadzania interwencji.

Zsumowanie informacji

Podstawą prawną do starania się o wydanie notatki policyjnej jest poniższy przepis:

Art. 217. – Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 1.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1)urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2)osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3.Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dostęp do notatki z interwencji Policji – wzór