Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu wzór

Kategorie: ,
(2 opinie klienta)

16.00 

Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu dotyczy najczęściej wykupienia działki dzierżawionej od gminy w trybie bezprzetargowym. Prawo do pierwokupu przysługuje dzierżawcom po spełnieniu warunków określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Kiedy można złożyć pismo w sprawie wykupu dzierżawionego gruntu i jak taki wniosek napisać, aby wywołał oczekiwany efekt?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku do gminy, który pobierzesz powyżej.

Dzierżawa gruntu od gminy a wykup

Zgodnie z przepisami Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dzierżawcy gruntów rolnych nie zaliczają się do podmiotów, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości bez przetargu.

Grunty są zbywane w trybie bezprzetargowym między innymi wtedy, kiedy przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Poza tym możliwe jest zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu osoby, która dzierżawi grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, o ile nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

Jednocześnie przepisy ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego mówią o tym, że w przypadku sprzedaży komunalnych gruntów rolnych zastosowanie znajduje prawo pierwokupu dzierżawcy.

Spełnione muszą zostać jednak dodatkowe warunki, w tym zawarcie umowy dzierżawy w formie pisemnej z datą pewną oraz wykonywanie tej umowy przez co najmniej 3 lata. Poza tym nabywana nieruchomość musi wchodzić w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub musi być dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Czy prawo pierwokupu obowiązuje po wygaśnięciu umowy dzierżawy?

Należy wiedzieć, że jeśli dzierżawca spełnia opisane wyżej warunki, to dopóki trwa umowa dzierżawy, dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu gruntu rolnego.

Kiedy jednak umowa dzierżawy wygaśnie, prawo pierwokupu już nie przysługuje. Przepisy wyraźnie mówią bowiem o dzierżawcy, a dzierżawcą jest osoba związana umową dzierżawy. Status dzierżawcy utrzymuje się więc dopóty, dopóki trwa umowa dzierżawy.

Poza tym należy mieć na uwadze, że prawo pierwokupu przysługuje tylko w odniesieniu do nieruchomości rolnej.

W świetle przepisów chodzi tu o nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie o nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Jak wygląda zakup działki od gminy?

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zbycie gruntów należących do gminy następuje w drodze przetargu. W pierwszej kolejności gmina powinna ogłosić i przeprowadzić przetarg, w którym udział może brać także dzierżawca. W warunkach przetargu gmina ma obowiązek zaznaczyć, że przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny oddany w dzierżawę.

Wykup dzierżawionej działki od gminy może dotyczyć nabywcy innego niż dzierżawca, jeśli ten nie skorzysta ze swojego prawa pierwokupu. Jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć z kupującym – osobą trzecią – jedynie umowę zobowiązującą do sprzedaży.

Później ma obowiązek powiadomić o tym dzierżawcę, a ten w ciągu miesiąca może skorzystać z prawa pierwokupu i wstąpić w miejsce kupującego.

W praktyce, ponieważ procedura ta jest dosyć skomplikowana, gminy rzadko decydują się na sprzedaż gruntów oddanych w dzierżawę. Częściej dokonują sprzedaży nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy, gdy byłemu dzierżawcy nie przysługuje już prawo pierwokupu.

Jak kupić dzierżawioną działkę od gminy?

Wykup gruntu dzierżawionego od miasta czy gminy odbywa się na podobnych zasadach co zakup nieruchomości, które nie są dzierżawione. Zasadniczo, gmina zbywa działki w dwóch trybach:

 • z urzędu poprzez wprowadzenie gruntów do obrotu,
 • na wniosek osoby zainteresowanej.

Oznacza to, że dzierżawca może złożyć wniosek o kupno dzierżawionej działki, a pismo w tej sprawie powinien skierować do Biura Obrotu Nieruchomościami UM.

W pierwszej kolejności na wniosek zainteresowanego zakupem dzierżawcy gmina przeprowadzi wewnętrzne opiniowanie, które ma na celu ustalenie, czy działka może zostać sprzedana. Jeśli gmina planuje w danym miejscu inwestycję czy przebieg pasa drogowego, nie ma możliwości sprzedaży gruntu wskazanego we wniosku.

W przypadku, gdy działka może zostać sprzedana, gmina powinna poinformować o tym wnioskodawcę, a następnie podać do publicznej wiadomości zawiadomienie o planowanym przetargu.

Informacje te zostają umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 3 tygodni. Potem gmina musi czekać kolejne 3 tygodnie, aby przekonać się, czy żadna osoba nie zgłosi się do urzędu z ewentualnymi roszczeniami do zbywanej nieruchomości.

Jak napisać wniosek o wykup dzierżawionego gruntu?

Do przygotowania wniosku o wykup dzierżawionej działki warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o wykup gruntu. Takie pismo uwzględnia:

 • numer nieruchomości,
 • oznaczenie jej lokalizacji,
 • dane podmiotu zainteresowanego zakupem.

Do wniosku można dołączyć też odpowiednią mapę z oznaczeniem gruntu, którego nabyciem zainteresowany jest dzierżawca.

Jak wygląda nabycie działki w drodze przetargu?

Ogłoszenie przetargu powinno zawierać w swojej treści takie informacje, jak:

 • data i godzina przetargu,
 • miejsce przetargu,
 • termin wniesienia i kwota wadium.

Wadium zainteresowany zakupem wpłaca na podany w ogłoszeniu rachunek bankowy urzędu. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczane jest na poczet ceny nabycia gruntu. Przepada jednak, gdy osoba, która wygrała przetarg – nie podpisze aktu notarialnego.

Przetarg ustny to nic innego jak licytacja. Zainteresowani zakupem podają ceny, które są gotowi zapłacić za nieruchomość. Na przetargach często pojawia się jednak tylko ta osoba, która złożyła wniosek o sprzedaż działki.

W takim przypadku dokonuje ona postąpienia licytacyjnego o wymagany 1% wartości działki i wygrywa przetarg. Cena działki gminnej nie jest zaś kwestią uznaniową – nie decydują o niej urzędnicy. Wartość działki ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego i nie podlega negocjacji.

Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu nabywcy gruntu urząd ma 21 dni na wskazanie daty podpisania aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności nieruchomości na nabywcę.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu wzór
 1. Dziękujemy za pismo – bardzo nam się przydało.

 2. Dzień dobry,
  Podobno istnieje już nowelizacja możliwości zakupu dzialki od miasta, ktora mowi, iż dzierżawca moze ja wykupic w trybie bezprzetargowym za kwotę stanowiacą rownowartość czynszu placonego przez 20 lat.
  Czy powyzsza wiadomość jest prawdziwa?
  Gdzie szukać dokladnieszych wytycznych?
  Pozdrawiam,
  Malgorzata