Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie następuje w monecie usunięcia długo trwającej sprzeczności między faktycznym władaniem nieruchomością przez daną osobę a istniejącym stanem prawnym własności. Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zasiedzenie nieruchomości, który pobierzesz u góry.

Do nabycia własności poprzez zasiedzenie konieczne jest:

  • dopuszczalność zasiedzenia,
  • samoistne i nieprzerwane posiadanie dokonującego zasiedzenia,
  • upływ oznaczonego terminu oraz,
  • uwzględnienie przeszkód powodujących wydłużenie terminu.

Osoba, która posiada nieruchomość, niebędąca jej właścicielem, nabywa własność, jeśli posiada tę nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz w dobrej wierze. Jeżeli nieruchomość została nabyta w złej wierze, wtedy termin to trzydzieści lat.

Elementy wniosku

Określenie sądu

Stosownie do art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości jest sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Właściwym wydziałem dla wniosku o zasiedzenie jest wydział cywilny sądu.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny zidentyfikować jego osobę. Należy więc wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Określenie uczestników postępowania

Wnioskodawca jest zobowiązany również wskazać dane uczestników postępowania, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podawanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe. Jeżeli miejsce pobytu uczestników jest nieznane, należy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora sądowego.

Określenie wartości przedmiotu sprawy

Do wartości przedmiotu sprawy nie wlicza się wartości nakładów poczynionych przez jej samoistnego posiadacza.

Znaczy to tyle, że w przypadku dokonania przez samoistnego posiadacza nakładów na nieruchomość, np. wybudowanie domu na zawiadywanej nieruchomości, to nakładów tych nie wlicza się do wartości przedmiotu sprawy. Jeżeli jednak posiadacz samoistny zasiaduje nieruchomość gruntową wraz z zabudowaną, wtedy w.p.s. będzie stanowiła wartość działki i budynków.

Wskazanie wysokości opłaty sądowej

Na podstawie przepisów art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z wniesieniem wniosku o zasiedzenie należy uiścić opłatę sądową w wysokości 2.000 zł.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstaw prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
  • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.).

Podobne tematy:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – wzór