Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – wzór wniosku z omówieniem

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Należy jednak pamiętać, że zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej należy się pracodawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy wyposaży on stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów?

Pracodawca na prawo ubiegać o refundację, gdy:

 • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • zawrze ze starostą umowę, w której określone zostaną warunki i wysokość zwrotu kosztów;
 • poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
 • uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy;
 • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażone zostało stanowisko.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyżej wskazana kwota stanowi maksymalny pułap o jaki może starać się pracodawca. Konkretną wysokość pomocy określa natomiast umowa cywilnoprawna, zawarta między pracodawcą a starostą. W takim wypadku kwota ta może być niższa, gdyż jest ona uzależniona od rzeczywistych kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Pierwszym krokiem jaki powinien zrobić pracodawca w celu otrzymania dofinansowania jest złożenie u starosty wniosku Wn-W na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie nie zostało uzależnione od tego, czy pracodawca ma siedzibę lub zakłady pracy na terenie obsługiwanym przez powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana osoba niepełnosprawna.

Rozpatrując wniosek Starosta ma obowiązek brać pod uwagę:

 • potrzeby lokalnego rynku pracy;
 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 • wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 • wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje wnioskodawcę o swojej decyzji, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.

Negocjacje prowadzone są pomiędzy starostą a pracodawcą. Podczas nich uzgadnia się m.in. wysokość kwoty zwrotu, formy zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji, termin do rozliczenia otrzymanej pomocy.

Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Co w sytuacji gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 36 miesięcy?

W sytuacji, gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zostaje zobowiązany zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, przy czym nie może być to wysokość mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Jednakże w przypadku zatrudnienia w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną, inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku zwrotu środków refundacji.

Co obejmuje refundacja?

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obejmuje:

 1. udokumentowane koszty zakupu sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 2. kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, związaną z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt. 1.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się:

 • fakturą VAT;
 • rachunkiem;
 • dowodem zapłaty.

Wyposażenie objęte refundacją należy udokumentować ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pomoc de minimis

Refundacja może zostać przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis należy dołączyć również zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.