X
Znajdź prawnika

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności opisana jest w ustawie Kodeks karny wykonawczy. Odroczenie wykonania kary jest jednym z odstępstw od obowiązku bezzwłocznego wykonania kary. Jako sytuacja szczególna wymaga, aby jej stosowanie odbywało się w granicach ściśle określonych przepisami. A zatem wniosek w przedmiocie odroczenia wykonywania kary powinien być...
Kontrola drogowa - uprawnienia i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

Kontrola drogowa – uprawnienia i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

Najprawdopodobniej u każdego kierowcy widok Policjanta celującego „suszarką” w jego pojazd powoduje przyspieszenie bicie serca i drżenie rąk. Zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli nie mamy nic na sumieniu, nie mamy się czego obawiać. Często zatrzymanie naszego auta jest jedynie rutynową kontrolą. Niezależnie od powodu zatrzymania, kontrola drogowa musi odbywać się zgodnie...

List żelazny

List żelazny, instytucja unormowana w rozdziale 30 działu VI ustawy - Kodeks postępowania karnego (dalej k.p.k.). List żelazny, dawniej glejt, jest to specjalny dokument wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, który w swojej treści zapewnia oskarżonemu przebywającemu za granicą pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania karnego, tzw....

List gończy

Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze zarządza jego poszukiwanie. Jeżeli natomiast oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, wtedy sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Czym więc jest list gończy?
Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności - wzór

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Kontratypy to instytucja uregulowana w ustawie – Kodeks karny mająca na celu wyłączenie odpowiedzialności karnej osób, których zachowanie, pomimo iż wypełnia znamiona czynu zabronionego, nie może być traktowane jak przestępstwo ze względu na zaistniałe okoliczności. Są to okoliczności wyłączające bezprawność i okoliczności wyłączające winę oraz okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.