Cofnięcie pozwu rozwodowego wzór PDF

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać cofnięcie pozwu rozwodowego? Decyzja o rozwodzie zawsze powinna zostać dobrze przemyślana. Mało kto składa pozew rozwodowy pod wpływem silnych emocji, bez dogłębnej analizy konsekwencji swojego działania.

Czasem zdarza się jednak, że w trakcie postępowania lub jeszcze przed pierwszą rozprawą powód zmienia zdanie. Innym razem małżonkowie wspólnie w trakcie rozprawy podejmują decyzję o daniu swojemu związkowi drugiej szansy. Jak wtedy napisać wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Czy możliwe jest cofnięcie pozwu rozwodowego?

Cofnięcie pozwu o rozwód jest co do zasady możliwe, a rozwiązanie to reguluje ogólna norma procesowa na podstawie art. 203 kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

Zatem wycofanie pozwu rozwodowego jest możliwe – bez zgody pozwanego – aż do rozpoczęcia rozprawy. Powód może cofnąć pozew jednostronnie, zanim dojdzie do pierwszego posiedzenia, o ile pozwany nie zajmie stanowiska co do żądania rozwodu lub gdy jego stanowisko będzie wyrażało oddalenie powództwa o rozwód, czyli gdy pozwany nie będzie zgadzał się na rozwód. W takich okolicznościach wystarczy, że małżonek złoży do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu rozwodowego.

Natomiast, gdy pozwany małżonek odpowie na pozew rozwodowy i zażąda w nim rozwiązania małżeństwa, to cofnięcie pozwu bez jego zgody nie będzie możliwe, nawet jeśli nie doszło jeszcze do pierwszej rozprawy.

Zatem przykładowo: jeśli żona złożyła pozew o rozwód, a mąż odpowiedział na pozew, również żądając rozwodu, to wniosek o wycofanie pozwu rozwodowego będzie nieskuteczny, a sprawa o rozwód będzie toczyć się dalej, chyba że mąż jako pozwany wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu.

Jak cofnąć pozew o rozwód?

Małżonek, który zastanawia się, jak wycofać pozew rozwodowy, powinien wiedzieć, że musi złożyć w tym celu stosowne oświadczenie do sądu, najlepiej do czasu rozpoczęcia rozprawy rozwodowej lub na samym początku rozprawy – bezpośrednio po wywołaniu sprawy i sprawdzeniu obecności.

Inny sposób to przesłanie do sądu takiego oświadczenia przed wyznaczonym terminem rozprawy. Pismo można przygotować w oparciu o wzór cofnięcia pozwu rozwodowego. Konieczne jest sporządzenie go w dwóch egzemplarzach. Poza tym oświadczenie musi zawierać uzasadnienie cofnięcia pozwu.

W przypadku cofnięcia pozwu na piśmie – o ile cofnięcie pozwu nie jest uzależnione od zgody pozwanego – przewodniczący odwołuje wyznaczony termin rozprawy i zawiadamia o tym fakcie pozwanego małżonka. Ten może w terminie dwóch tygodni złożyć wniosek o przyznanie kosztów, które poniósł.

Jeśli zgoda pozwanego małżonka jest konieczna, przewodniczący wzywa go do złożenia oświadczenia – czy wyraża zgodę na cofnięcie pozwu o rozwód, czy nie wyraża zgody. Jeśli zgodę wyraża, sprawa zostaje rozwiązana jak powyżej, jeżeli nie, toczy się dalej.

A co w przypadku, kiedy pozwany nie złoży oświadczenia w przedmiocie cofnięcia pozwu lub nie dochowa terminu? Wtedy brak oświadczenia uznawany jest za wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu, zatem cofnięcie pozwu jest prawnie skuteczne.

Cofnięcie pozwu rozwodowego po pierwszej rozprawie

Powód może złożyć wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód nawet po rozpoczęciu rozprawy, ale – jak zostało podkreślone – może cofnąć pozew tylko za zgodą pozwanego. Bez takiej zgody cofnięcie pozwu będzie nieskuteczne.

Co ważne, na takich samych zasadach powód może cofnąć pozew rozwodowy po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd pierwszej instancji, o ile ten jeszcze się nie uprawomocnił. Również w tych okolicznościach do cofnięcia pozwu powód potrzebuje zgody pozwanego.

Nieuwzględnienie wniosku o cofnięcie pozwu

W niektórych przypadkach problemem jest, nie brak zgody pozwanego na cofnięcie pozwu, a nieuwzględnienie wniosku o cofnięcie pozwu przez sąd. Zgodnie z treścią art. 203 KPC, sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest:

  • sprzeczna z prawem,
  • sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  • zmierzająca do obejścia prawa.

Przykładowo: sąd nie uzna wniosku o cofnięcie pozwu, jeśli stwierdzi, że do takiej decyzji powód został zmuszony przez pozwanego groźbami czy szantażem.

Jakie skutki niesie cofnięcie pozwu rozwodowego?

Cofnięcie pozwu to czynność procesowa, którą powód może odwołać wytoczone wcześniej powództwo. Złożenie wniosku w tej sprawie jest równoznaczne z wyrażeniem rezygnacji z kontynuowania sprawy rozwodowej.

Natomiast procesowym skutkiem skutecznego cofnięcia pozwu jest umorzenie toczącego się postępowania rozwodowego – sprawę kończy postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o rozwód.

Jeśli pozew rozwodowy zostanie cofnięty po wydaniu wyroku rozwodowego, konieczne jest uchylenie wyroku. Skutki cofnięcia pozwu rozwodowego opisuje art. 332 KPC:

W przypadku cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku albo przedstawieniem akt z apelacją sądowi drugiej instancji, z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne.

Cofnięcie pozwu a opłata sądowa

Jeżeli pozew o rozwód zostanie cofnięty przez powoda przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu, to sąd z urzędu zwróci powodowi całą opłatę sądową od pozwu (600 zł), pomniejszoną o opłatę minimalną (30 zł).

Natomiast, jeżeli pozew o rozwód zostanie cofnięty przed rozpoczęciem posiedzenia, po wysłaniu odpisu pozwu pozwanemu, to sąd z urzędu zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, pomniejszoną o opłatę minimalną.

W ostatnim przypadku – jeśli pozew o rozwód zostanie cofnięty na skutek pojednania się stron – sąd z urzędu zwróci stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód. W przypadku pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego zwrotowi podlega połowa opłaty od apelacji.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 203. – [Cofnięcie pozwu] – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2.Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3.W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego małżonka, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4.Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Cofnięcie pozwu rozwodowego wzór PDF