Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór wraz z opisem

Wniosek o wszczęcie egzekucji ma prawo wnieść wierzyciel, a w przypadkach ściśle oznaczonych egzekucja może być wszczęta także z urzędu na żądanie sądu lub uprawnionego organu, na wniosek prokuratora oraz organizacji społecznych, określonych zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Wniosek o wszczęcie egzekucji ma istotne znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym. Organ egzekucyjny jest bowiem związany tym wnioskiem i żądaniem co do świadczenia, które ma być spełnione, jak i co do sposobu przeprowadzenia egzekucji. Oznacza to, że organ egzekucyjny nie może egzekwować świadczenia w rozmiarze szerszym niż zakreślony we wniosku ani prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika niewskazanych przez wierzyciela.

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie kancelarii komornika sądowego.

Podług przepisu art. 799 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel ma prawo w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Sposoby przeprowadzania egzekucji

Egzekucja może być przeprowadzona w następujące sposoby:

 • z ruchomości;
 • z wynagrodzenia za pracę;
 • z rachunków bankowych;
 • z innych wierzytelności;
 • z innych praw majątkowych;
 • z nieruchomości (zwykła i uproszczona);
 • z użytkowania wieczystego;
 • z ułamkowej części nieruchomości;
 • ze statków morskich;
 • przez zarząd przymusowy;
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

Elementy wniosku

Wybór Komornika

Co do zasady, zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik działa na obszarze swojego rewiru, który obejmuje obszar właściwości jednego lub kilku sądów rejonowych.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia, renty, emerytury, rachunku bankowego i innych wierzytelności niewymienionych w ustawie właściwy jest ten komornik w rewirze, którego dłużnik ma miejsce zamieszkania.

Przy egzekucji z ruchomości właściwy jest komornik działający przy sądzie, w okręgu którego znajdują się ruchomości.

W przypadku egzekucji z nieruchomości, właściwość należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Wierzyciel ma także prawo wyboru komornika na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Określenie stron postępowania

We wniosku muszą znajdować się dane identyfikacyjne Wierzyciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, jeżeli w imieniu wierzyciela działa przedstawiciel ustawowy, w nagłówku powinien znajdować się również adres korespondencyjny przedstawiciela.

We wniosku należy również wskazać dane Dłużnika – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – nie jest konieczne podanie numer PESEL.

 

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.