Podanie o zwiększenie etatu – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać podanie o zwiększenie etatu? Zwiększenie etatu to inaczej zwiększenie wymiaru czasu pracy. Z prośbą o zmianę etatu z ¼ na ½ czy ¾ może złożyć każdy pracownik. Jednak to od woli pracodawcy zależy, czy zaakceptuje taki wniosek i wprowadzi zmianę w warunkach świadczenia pracy. Jak przygotować skuteczne podanie o zwiększenie wymiaru etatu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Warunki pracy i płacy

Treść umowy o pracę dyktowana jest przez przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 1 KP:

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 

1) rodzaj pracy, 

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 

4) wymiar czasu pracy, 

5) termin rozpoczęcia pracy.

Jak widać, umowa o pracę powinna określać warunki świadczenia pracy, w tym wymiar czasu pracy i należne za ten czas pracy wynagrodzenie.

Niestety, bardzo często dochodzi do sytuacji, w których pracownik zatrudniony na część etatu, w rzeczywistości pracuje po 40 godzin tygodniowo (lub więcej), otrzymując za to proporcjonalnie niższe wynagrodzenie – wedle warunków umowy.

Nie jest to zgodne z przepisami prawa pracy, dlatego w takich przypadkach należy złożyć wniosek o zwiększenie zatrudnienia, a wprowadzone zmiany trzeba później udokumentować, aby zmienić warunki obowiązującej umowy o pracę.

Praca na część etatu

Podstawą wniosku o zwiększenie etatu może być art. 29 Kodeksu pracy, w brzmieniu:

1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

Oznacza to, że pracownik, który pracuje na część etatu, ale wykonuje takie same i tyle samo obowiązków, co osoby zatrudnione na pełny etat, ma prawo złożyć wniosek o zwiększenie etatu pracownika.

Nieproporcjonalne zwiększenie ilości obowiązków – w stosunku do wynagrodzenia za pracę i innych należnych benefitów – jest zakazane.

Co traci pracownik zatrudniony na część etatu? Warto pamiętać, że nawet w przypadku, kiedy pracodawca w odpowiedzi na wniosek o zwiększenie etatu, podwyższy wynagrodzenie pracownika, to nadal będzie on stratny, jeśli chodzi o:

  • prawo do urlopu,
  • premie,
  • dodatki,
  • naliczanie stażu pracy do emerytury.

Odprowadzane składki kształtowane są bowiem w oparciu o niepełny – zgodnie z treścią umowy – wymiar czasu pracy, zatem pozostają niekorzystne dla pracownika.

W sytuacji, kiedy pracodawca wyzyskuje w ten sposób osobę zatrudnioną, prośba o zwiększenie etatu powinna zostać rozpatrzona pozytywnie. W przeciwnym razie pracownik ma prawo zgłosić sprawę do sądu i zażądać wprowadzenia zmian w obowiązującej umowie o pracę.

W pierwszej kolejności należy złożyć jednak formalny wniosek do przełożonego, który można przygotować w oparciu o druk – podanie o zwiększenie etatu PDF.

Czy pracodawca ma obowiązek zwiększenia wymiaru etatu na wniosek pracownika?

Uzasadnienie podania o zwiększenie etatu jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy nie wykonują dodatkowych obowiązków, ale są w stanie podjąć pracę na większą część etatu, na przykład po oddaniu dziecka do żłobka czy przedszkola. W niektórych przypadkach, pracodawca nie ma jednak prawa odrzucić wniosku pracownika. Zgodnie z treścią art. 29 Kodeksu Pracy:

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Pracodawca, który otrzymał wniosek o zwiększenie etatu, ma obowiązek taki wniosek uwzględnić, jeżeli przemawiają za tym obiektywnie ważne powody. Natomiast, jak wynika z treści art. 151 Kodeksu pracy:

Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151(1) § 1.

Zatem umowy osób zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy muszą zawierać informację o dopuszczalnych liczbach godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy.

Jeśli ich ilość zostanie przekroczona, pracownik powinien otrzymać dodatek do standardowego wynagrodzenia. Finalnie, pracodawcy może bardziej opłacać się więc zatrudnić pracownika na pełen etat niż wypłacać taki dodatek do stałej pensji.

Jak napisać wniosek o zwiększenie etatu?

Wniosek o zwiększenie wymiaru czasu pracy musi uwzględniać kilka istotnych informacji, w tym:

  • dane pracownika,
  • oznaczenie wymiaru czasu pracy, o jaki wnosi w swoim wniosku pracownik,
  • uzasadnienie zwiększenia etatu.

Uzasadnieniem zwiększenia etatu będzie natomiast świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych (względem wysokości etatu określonego w umowie), czy też możliwość i chęć świadczenia pracy w pełnym wymiarze godzin.

Od uzasadnienia zależeć będzie, czy pracodawca zaakceptuje wniosek, zatem to właśnie na tej części pisma należy skupić się w szczególności.

Jak wprowadza się zmianę etatu do umowy o pracę?

Zmiana wymiaru czasu pracy to zmiana warunków świadczenia pracy, dlatego można wprowadzić ją jedynie pisemnie do umowy o pracę. Pierwszy sposób na dokonanie takiej modyfikacji to zawarcie porozumienia zmieniającego, czyli aneksu do umowy.

Jeśli pracownik i pracodawca są zgodni co do podwyższenia etatu osoby zatrudnionej, mogą przygotować oświadczenia woli (porozumienie zmieniające) i w prosty sposób zmienić warunki pracy.

W sytuacji, kiedy jedna ze stron nie zgadza się na wprowadzenie zmian w warunkach świadczenia pracy, jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające.

Polega ono na wypowiedzeniu dotychczasowych warunków świadczenia pracy i zaproponowaniu warunków nowych. Jeśli te nie zostaną zaakceptowane, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Podanie o zwiększenie etatu – wzór
  1. Bardzo rzeczowe i przemyślane pismo, mogę tylko polecić.