Umowa sprzedaży na raty – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Umowa sprzedaży na raty to umowa o charakterze wzajemnym i zobowiązującym. Jest to umowa cywilnoprawna, zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy. Natomiast kupującego zobowiązuje do zapłacenia ustalonej należności w ratach i odebrania rzeczy.

Umowa sprzedaży na raty to szczególny rodzaj sprzedaży uregulowany w kodeksie cywilnym. Sprzedaż na raty charakteryzuje zawieraniem umowy wyłącznie w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy. Jednocześnie kupującym jest osoba fizyczna.

Przepisów o sprzedaży na raty nie stosuje się, jeżeli kupujący nabywa rzecz w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Umowę sprzedaży często błędnie nazywana się umową kupna-sprzedaży. Jest to nazwa błędna, niepojawiająca się w k.c., ani żadnej innej ustawie.

Obligatoryjne elementy umowy

Najważniejszymi elementami umowy sprzedaży, bez których nie mogłaby ona być ważna, jest przedmiot umowy oraz ustalona cena. Obligatoryjne elementy umowy to:

  • wskazywanie datę i miejsce zawarcia umowy;
  • określenie strony umowy. Stronami umowy są kupujący i sprzedający. Kupującym musi być osoba fizyczna. Sprzedawcą natomiast musi być profesjonalistą, który zawiera umowę sprzedaży na raty w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Strony powinny zostać opisane szczegółowo, żeby nie było wątpliwości, kogo umowa dotyczy. W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL. W przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, KRS oraz określenie osoby reprezentującej stronę;
  • określenie przedmiotu umowy. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko wyłącznie towary dopuszczone do obiegu, tj. rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy powinien być opisany na tyle szczegółowo, aby jego identyfikacja była możliwa, bez żadnych wątpliwości.
  • ustalenie ceny. Sprzedaż jest czynnością odpłatną, dlatego w umowie musi być zawarta określona cena towaru, określona w jednostkach pieniężnych. Spełnienie świadczenia przez kupującego powinno być rozłożone w czasie, co oznacza, iż cena będzie płacona w ratach.
  • podpisy stron.

Umowa sprzedaży może także zawierać inne elementy, uznane przez strony przydatne przy realizacji umowy oraz ewentualnych roszczeniach na przyszłość. Umowa może zwierać informacje o zaliczkach czy zadatkach; określenie miejsca i terminu przekazania i odbioru rzeczy; określenie sposobu dostawy oraz zapis gwarancyjny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Umowa sprzedaży na raty – wzór
  1. Umowa bardzo się przydała… dziękuję i pozdrawiam!