Wniosek o przeniesienie pracownika – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o przeniesienie pracownika? Pracownik zawsze może wnioskować o przeniesienie do innego oddziału firmy czy innego działu w obrębie zakładu pracy. Takie sprawy najczęściej załatwia się z pracodawcą w sposób formalny, poprzez złożenie odpowiednio umotywowanego pisma w tej sprawie.

Przeniesienie wiąże się ze zmianą warunków świadczenia pracy, dlatego powinno towarzyszyć mu wprowadzenie zmian do umowy o pracę. Jak wygląda cała procedura przeniesienia pracownika i jak sporządzić pismo o przeniesienie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Kiedy pracowników przenosi się na inny dział?

Pracodawca może przenieść pracownika na inny dział ze względu na konieczność zastąpienia jednej osoby zatrudnionej drugą, na przykład w momencie jej przejścia na emeryturę czy ze względu na fakt przebywania na urlopie lub zwolnieniu. Czasami przeniesienie spowodowane jest też cięciem etatów i reorganizacją struktur zatrudnienia w zakładzie pracy.

Przeniesienia można dokonać również na wniosek pracownika. Takie pismo motywowane jest zarówno kwestiami związanymi ze specyfiką obowiązków na innym stanowisku, jak i przyczynami prywatnymi.

Każda osoba – niezależnie od przyczyny – może złożyć wniosek o przeniesienie pracownika w dowolnym czasie.

Inaczej odbywa się jednak przeniesienie pracownika z inicjatywy pracodawcy, a inaczej przeniesienie za zgodą pracodawcy na wniosek pracownika.

Jeśli do przeniesienia pracownika dochodzi z inicjatywy pracodawcy, to może on skorzystać z możliwości przesunięcia pracownika bez jego zgody, o ile taka sytuacja nie będzie utrzymywała się przez okres dłuższy niż trzy miesiące kalendarzowe. Poza tym, przepisy dopuszczają takie przeniesienie jedynie w przypadku:

 • wystąpienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
 • powierzenia pracownikowi pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom,
 • zachowania wynagrodzenia pracownika co najmniej na dotychczasowym poziomie.

Przeniesienie pracownika z woli pracodawcy

Przeniesienie pracownika to zmiana warunków świadczenia pracy. O takiej zmianie mówi się również w przypadku awansu czy degradacji. Pracodawca może modyfikować warunki pracy poprzez:

 • powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, o ile spełnione zostaną wyżej wymienione warunki,
 • zawarcie porozumienia zmieniającego, na co zgodę musi wyrazić pracownik,
 • wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy, czyli poprzez wypowiedzenie zmieniające, jeśli pracownik nie zgadza się na zmiany.

Czasami jednak pracodawca może przydzielić pracownikowi inne obowiązki bez żadnych formalności – na podstawie polecenia służbowego. Jeśli nowe zadania mieszczą się w rodzaju umówionej pracy czy też, gdy pracownik ma zostać przeniesiony na inne stanowisko bez zmiany rodzaju wykonywanych zadań, to porozumienie zmieniające ani wypowiedzenie zmieniające nie są konieczne.

Zakres obowiązków pracowniczych określa umowa o pracę, ale ta może wskazywać jedynie na rodzaj pracy czy charakter pracy.

Nie musi określać konkretnych zadań pracownika. Niekiedy uwzględnia ona jedynie nazwę zajmowanego stanowiska, która wskazuje na rodzaj wykonywanej pracy lub funkcję pełnioną w firmie, a wtedy rodzaj wykonywanej pracy jest określony w sposób dorozumiany.

Pracownikom można wręczyć też dodatkowe dokumenty wyliczające ich obowiązki. Równolegle, pracodawca ma prawo zlecić swojemu pracownikowi realizację polecenia służbowego, jednak to powinno mieścić się w granicach zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji.

Przeniesienie z inicjatywy pracownika

Prośba o przeniesienie pracownika bywa także prośbą wystosowaną przez samą osobę zatrudnioną, a wtedy mówimy o przeniesieniu z inicjatywy pracownika. Pracodawca może zgodzić się na takie przeniesienie lub odrzucić wniosek o przeniesienie do innego działu.

Jeśli go zaakceptuje, modyfikacja warunków pracy zostanie wprowadzona za pomocą porozumienia zmieniającego w formie aneksu. Jeżeli zaś przełożony odrzuci podanie o przeniesienie do innego działu, pracownik będzie zmuszony złożyć wypowiedzenie zmieniające. Jak to działa?

Jeśli pracownik wystąpi z wypowiedzeniem zmieniającym, pracodawca będzie miał przed sobą dwa rozwiązania. Może:

 • wyrazić zgodę na przeniesienie, a wtedy zmiany wejdą w życie po upływie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • podtrzymać negatywną decyzję, a wtedy umowa o pracę zostanie rozwiązana całkowicie wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wniosek o przeniesienie?

Pismo z prośbą o przeniesienie można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o przeniesienie pracownika. Taki dokument powinien mieć oficjalny charakter, gdyż jest kierowany do przełożonego i dotyczy warunków pracy.

W piśmie należy uwzględnić:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis pracownika.
Prośbę o przeniesienie należy też stosownie uargumentować. Jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy, aby przekonać pracodawcę do zawarcia w tej sprawie porozumienia?

W zależności od tego, czy zmiana dotyczy stanowiska wyższego, czy niższego, pracownik może wykorzystać tutaj inne argumenty. Za zmianą stanowiska na to bardziej odpowiedzialne może przemawiać chęć rozwoju, a także predyspozycje pracownika – wysokie wykształcenie, duże doświadczenie, stały rozwój, podejmowanie nowych wyzwań.

Natomiast za zmianą stanowiska na niższe przemawiać będzie między innymi zbyt duża ilość obowiązków, zły stan zdrowia czy duża podatność na stres związany z większą odpowiedzialnością.

Jak przenieść się do innego oddziału?

Podanie o przeniesienie do innego oddziału to podanie o zmianę miejsca świadczenia pracy. Takich modyfikacji warunków pracy również nie można dokonać bez zgody obydwu stron, a jeśli jedna z nich nie wyraża zgody na przeniesienie, konieczne jest złożenie wypowiedzenia zmieniającego.

Pracodawca może oddelegować pracownika do pracy w innej miejscowości, ale na zasadach opisanych wyżej, czyli na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, pod warunkiem że praca w innym miejscu nie będzie wiązała się z niższym wynagrodzeniem czy zaniżeniem jego kwalifikacji.

Natomiast pracownik o przeniesienie do innego oddziału powinien wnioskować do swojego przełożonego, odpowiednio argumentując przy tym swoją prośbę. Z reguły jest ona spowodowana na przykład korzystniejszymi warunkami dojazdu do zakładu pracy w innej miejscowości czy też posiadaniem własnego mieszkania w pobliżu innego oddziału firmy.

Jeśli przełożony może pozwolić sobie na przeniesienie pracownika – nie spowoduje to problemów związanych z zarządzaniem firmą – powinien wyrazić zgodę na takie przeniesienie.

Przeniesienie urzędnika samorządowego

Wniosek o przeniesienie do innego urzędu może złożyć pracownik samorządowy, zajmujący stanowisko urzędnicze, a także pracownik będący na kierowniczym stanowisku urzędniczym, zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

W takim wniosku pracownik powinien wskazać jednostkę samorządową, do której chce się przenieść. Nie musi uzasadniać swojej prośby, ale użyte argumenty mogą działać na jego korzyść.

Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku o przeniesienie pracownika samorządowego. O odmowie powinien jednak poinformować pracownika na piśmie. Również w tym przypadku uzasadnienie odmowy nie jest obowiązkowe.

Podsumowanie informacji

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy w zwykłej firmie – nie jest skomplikowaną procedurą. Sytuacja nieco bardziej komplikuje się w przypadku urzędnika, pracownika samorządowego, ponieważ jego przeniesienie może nastąpić, jeśli proces nie narusza ważnego interesu jednostki zatrudniającej pracownika (oczywiście ważne też jest uzyskanie zgody jednostki przejmującej).

Bez względu jednak na sam proces przeniesienia pracownika na inne stanowisko, dział, do innego oddziału, lub do pracy w innej jednostce najważniejszy będzie wniosek pracownika o zmianę stanowiska pracy oraz należyte uzasadnienie takiego pisma.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przeniesienie pracownika – wzór