Wniosek o zmniejszenie etatu – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu? Pracownik ma prawo wnioskować zarówno o zwiększenie etatu, jak i o zmniejszenie etatu. Pismo w takiej sprawie to podanie o obniżenie wymiaru etatu. Pracodawca może, ale nie musi wyrażać zgody na taką prośbę osoby zatrudnionej. Jeśli jednak ma taką możliwość, zwykle przychyla się do wniosku o zmniejszenie etatu. Jak sporządzić prawidłowy wniosek dotyczący zmniejszenia etatu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Wymiar czasu pracy

Wniosek o zmniejszenie etatu dotyczy zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar czasu pracy to z kolei jeden z warunków świadczenia pracy. W umowie o pracę pracownik i pracodawca ustalają warunki wykonywania pracy – w określonym miejscu, na określonym stanowisku, w określonym wymiarze czasu. 

Chociaż ustalenia te mają charakter formalny, może dojść do ich modyfikacji. Pracownik i pracodawca mają prawo wprowadzić zmiany w warunkach obowiązującego je stosunku pracy. Taka zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika.

Pracownik może w dowolnym czasie złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru etatu.

Przełożony może zaś wniosek zaakceptować lub odrzucić. Ponieważ jest odpowiedzialny za organizację pracy w zakładzie, taką decyzję podejmuje po rozważeniu, jaki wpływ wywrze ona na funkcjonowanie całej firmy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy a uprawnienie do urlopu wychowawczego

W szczególnej sytuacji jest pracownik, który składa podanie o zmniejszenie etatu na ½, będąc uprawnionym do skorzystania z urlopu wychowawczego. Taki pracownik, zamiast udawać się na urlop, może wnioskować o obniżenie swojego wymiaru czasu pracy najwyżej do połowy pełnego etatu na okres, w którym mógłby korzystać z tego urlopu. 

Pisemną prośbę w tej sprawie powinien złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy. Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego jest przywilejem wynikającym z przepisów prawa pracy.

Jeśli więc pracownik wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca musi go zaakceptować – nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z takim pracownikiem w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Okres ten jest jednak limitowany do 12 miesięcy łącznie.

Jedyne przypadki, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z takim pracownikiem to:

 • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • zaistnienie podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • przeprowadzanie zwolnień na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy często składany jest przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pozwala to bowiem pracownikowi skorzystać z ochrony przed zwolnieniem od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu. 

Warto pamiętać jednak, że zmiana etatu z całego na ½ wiąże się również ze zmniejszeniem wynagrodzenia i okresu urlopu – proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu?

Wielu pracowników zastanawia się, jak napisać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. W przypadku osób, które nie składają takiego podania w związku z obniżeniem wymiaru urlopu wychowawczego, pismo nie musi spełniać szczególnych wymogów.

Podanie o zmniejszenie etatu na ¾, ½ czy ¼ powinno uwzględniać jednak:

 • oznaczenie okresu, przez który pracownik chce wykonywać pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy,
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, na którym obecnie jest pracownik,
 • oznaczenie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik chce wykonywać pracę,
 • uzasadnienie prośby – ma wpływ na decyzję pracodawcy.

Natomiast w przypadku pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony pracownikowi urlop wychowawczy,
 • wskazanie okresu, przez który pracownik chce wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
 • określenie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik chce wykonywać pracę.

Poza tym, do wniosku dołącza się obowiązkowo:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z takiego rozwiązania, czyli z możliwości wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.

Jak wprowadza się zmianę wymiaru czasu pracy?

Jeśli pracownik i pracodawca zgadzają się na zmianę wymiaru czasu pracy pracownika na mniejszy lub większy, sporządzany jest aneks do umowy o pracę zmiana etatu, czyli zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy.

Aneks ten nazywany jest także porozumieniem zmieniającym. Porozumienie zmieniające znajduje zastosowanie również w przypadku zmiany stanowiska pracy czy zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę. 

Jeśli pracodawca lub pracownik nie zgadzają się na zmianę wymiaru czasu pracy, jedynym dostępnym rozwiązaniem staje się złożenie wypowiedzenia zmieniającego.

W takim wypowiedzeniu strona stosunku pracy wypowiada dotychczasowe warunki świadczenia pracy i proponuje nowe. Jeżeli druga strona ich nie przyjmie, umowa o pracę wygasa wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 

Obniżenie wymiaru czasu pracy a zmiana pracodawcy

Kiedy pracownik podejmuje pracę u nowego pracodawcy, może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy i skorzystać z ochrony przed zwolnieniem, o ile:

 • ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy,
 • jest rodzicem dziecka w wieku do lat 6 lub do lat 18 w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 • nie wyczerpał jeszcze swojego prawa do skorzystania z urlopu wychowawczego u poprzedniego pracodawcy,
 • gdy okres korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy u poprzedniego pracodawcy nie przekroczył łącznie 12 miesięcy.

Poprzedni pracodawca ma obowiązek wykazać w świadectwie pracy okres lub okresy korzystania z ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem w związku z korzystaniem przez pracownika z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy, zatem informacje te będą dostępne także dla nowego pracodawcy.

Podsumowanie tematu

Aby obniżyć wymiar czasu pracy, pracownik powinien złożyć pracodawcy pisemny wniosek, w którym poprosi o zmniejszenie liczby godzin na etacie. Tak samo, jak zmniejszenie wymiaru etatu jest możliwe, tak samo pracownik może później złożyć u pracodawcy wniosek o zwiększenie wymiaru etatu.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o zmniejszenie etatu – wzór
 1. Wzór wniosku jak najbardziej ok, jest w nim wszystko co było mi potrzebne.