Zgoda na wejście na działkę sąsiada wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Jak napisać zgodę na wejście na działkę sąsiada? Prawo własności nieruchomości jest chronione między innymi przez samą Konstytucję RP. Nikt nie może więc bezkarnie naruszać własności innej osoby, na przykład wchodząc do jej domu czy na teren jej posesji.

Prawo własności może być ograniczone tylko w drodze ustawy i w ściśle określonych sytuacjach, a takie ustępstwa przewiduje między innymi ustawa Prawo budowlane. Kiedy i dlaczego niezbędna jest zgoda na wejście na działkę sąsiada oraz jak sporządzić taką zgodę?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej↑

Wejście na teren sąsiada a prawo własności

Prawo własności jest chronione między innymi przez Konstytucję i przepisy Kodeksu cywilnego. Ten drugi akt prawny mówi o tym, że właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

Jeśli zaś naruszenie własności następuje w inny sposób, to przysługuje mu roszczenie o „przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, wdarcie się do czyjegoś domu czy mieszkania jest przestępstwem, stąd jak łatwo się domyślić, nie można również wejść na teren działki sąsiada bez jego zgody.

Od wskazanych zasad występują jednak wyjątki. Przewiduje je między innymi Prawo budowlane. Zgodnie z treścią art. 47 tej ustawy:

“Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.”

Zgoda właściciela nieruchomości na wejście na działkę uprawnia zatem inwestora do naruszenia prawa własności. Uzyskanie takiej zgody na wejście na teren nieruchomości sąsiedniej to najwygodniejsze rozwiązanie dla inwestora. Nie wiąże się bowiem z koniecznością czekania na rozpatrzenie wniosku, który miałby taką zgodę zastąpić.

A kiedy inwestor może potrzebować zgody na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej? Najczęściej ma to miejsce w przypadku:

 • konieczności wytyczenia geodezyjnego obiektów,
 • wykonywania niwelacji terenu (wyrównanie, wypoziomowanie),
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (media).

Brak zgody sąsiada na wejście w teren

Wejście na działkę sąsiada przy robotach budowlanych jest dopuszczalne za jego zgodą. Jednak odmowa udzielenia takiej zgody nie stanowi sytuacji bez wyjścia, ponieważ w dalszej części wspomnianego już art. 47 ustawy Prawo budowlane czytamy:

“W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.”

Oznacza to, że w przypadku braku zgody sąsiada, jego oświadczenie woli może zastąpić decyzja administracyjna. Takowa zostanie wydana jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Co więcej, duże znaczenie będzie miała także kolejność podejmowanych czynności.

Zgodnie z prawem, inwestor ma obowiązek uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście przed rozpoczęciem robót. Powinien uzgodnić z nim:

 • przewidywany sposób wejścia na teren,
 • zakres i terminy korzystania z nieruchomości,
 • ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Obowiązkiem inwestora jest więc w pierwszej kolejności podjąć próbę dobrowolnego porozumienia się z sąsiadem. Dopiero, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, zastosowanie znajduje wspomniany przepis 47, ustęp 2.

Wniosek o pozwolenia na korzystanie z działki sąsiada podczas prac budowlanych inwestor może złożyć do starosty lub prezydenta miasta. Decyzja zostanie podjęta po dokonaniu oceny zasadności wniosku. Określi też tak zwane granice niezbędnej potrzeby i warunki korzystania z nieruchomości.

Jaką formę powinna przyjmować zgoda na wejście w teren sąsiada?

Polubowne rozwiązanie problemu naruszenia prawa własności to nic innego jak dwustronne porozumienie stron, oświadczenie – zgoda na wejście w teren sąsiada. Taki dokument bywa określany również mianem umowy. Co istotne, musi zawierać jednak elementy określone w przepisach Prawa budowlanego, czyli

 • dane stron,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wejście określonych osób na teren nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości (ulica, księga wieczysta oraz nr działki),
 • określenie sposobu, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości, czyli wskazanie, jakie prace będą wykonywane, jakie urządzenia będą montowane, w jakich dniach i godzinach roboty będą się odbywać, czy prace obejmą całą nieruchomość, czy jej część i tak dalej,
 • określenie wysokości ewentualnej rekompensaty za korzystanie z nieruchomości.

Przepisy nie mówią, jaką formę powinna mieć zgoda sąsiada. Można wyrazić ją nawet ustnie, ale ze względów praktycznych oraz dla celów dowodowych, na wypadek ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, warto posiadać taką zgodę na piśmie.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda na wejście na działkę sąsiada wzór