Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać zgodę sąsiada na przyłącze gazowe? O zgodę sąsiada na wykonanie przyłącza gazowego inwestor musi postarać się jeszcze zanim złoży wniosek o przyłączenie gazu w gazowni. Pisemna zgoda właściciela sąsiedniej posesji jest niezbędna, gdyż wykonanie przyłącza polega zasadniczo na doprowadzeniu rurociągu od sąsiedniego przyłącza do nowo powstałej nieruchomości.

Co powinien zawierać więc taki dokument? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej↑

Dlaczego potrzebujemy zgody sąsiada na przyłącze gazowe?

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe to oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza. Posiadanie takiej zgody pozwala inwestorowi rozpocząć planowane prace i chroni go przed ewentualnymi roszczeniami sąsiada w przyszłości, bowiem rurociąg biegnący od przyłącza sąsiada będzie przebiegał pod jego posesją, a co za tym idzie – będzie naruszał jego prawo własności.

Zgoda sąsiada na przyłącze gazu jest potrzebna również dlatego, że wykonanie przyłącza wiąże się z robotami ziemnymi na terenie sąsiedniej nieruchomości. Inwestor nie może natomiast po prostu wejść na działkę sąsiada i rozkopać jego trawnik czy zniszczyć kostkę na chodniku.

Musi uzyskać zgodę na wejście na działkę i wykonanie niezbędnych robót. Z reguły oświadczenie dotyczy zatem jednocześnie zgody na wykonanie przyłącza i zgody na wejście na teren nieruchomości celem przeprowadzenia planowanych działań.

Podpisana zgoda na podłączenie gazu świadczy o tym, że sąsiad zapoznał się z terminem planowanych prac oraz ich zakresem i że nie wyraża wobec nich sprzeciwu. Kwestie ewentualnej naprawy chodnika czy odszkodowania strony powinny uzgodnić między sobą, najlepiej na piśmie.

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze gazowe?

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe to nie tylko oświadczenie woli sąsiada, ale również forma umowy użyczenia. Użyczenie sprowadza się bowiem do zezwolenia biorącemu na używanie oddanej mu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Pisemna zgoda stanowi dla inwestora zabezpieczenie przed żądaniem usunięcia przyłącza czy wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy sąsiad zgadza się na wykonanie przyłącza odpłatnie. Strony mogą ustalić wtedy wynagrodzenie jednorazowe lub cykliczne. Ewentualną kwotę płatności należy uwzględnić w treści dokumentu, aby zabezpieczyć się przed dodatkowymi roszczeniami ze strony sąsiada.

Sam dokument można przygotować w oparciu o sporządzony przez nas wzór zgody sąsiada na przyłącze gazowe, który zawiera takie elementy jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane sąsiada,
  • oznaczenie działki sąsiada,
  • dane inwestora,
  • oznaczenie działki inwestora,
  • podpis sąsiada.

Chociaż teoretycznie nie jest to konieczne, to zgoda sąsiada na wykonanie przyłącza gazu powinna mieć formę pisemną. Dokument pełni nie tylko rolę dowodową na wypadek sporu sądowego, ale pozwala również udowodnić gazowni, że inwestor dopełnił niezbędnych formalności.

W piśmie warto uwzględnić również:

  • kwestie dotyczące odpłatności lub nieodpłatności użyczenia,
  • oznaczenie okresu obowiązywania użyczenia,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się dodatkowych roszczeń,
  • oświadczenie o gwarancji nieodpłatnego dostępu do przyłącza celem eksploatacji, napraw i prac konserwacyjnych.

Tak przygotowany dokument będzie skutecznie chronił interes inwestora.

Czy można wykonać przyłącze gazowe bez zgody sąsiada?

Doprowadzenie gazu do działki bez zgody sąsiada jest niemożliwe, ponieważ w przypadku samowolnego poprowadzenia rurociągu od sąsiedniego przyłącza właściciel nieruchomości miałby prawo oskarżyć inwestora o naruszenie jego własności oraz żądać przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

Nie oznacza to jednak, że brak zgody sąsiada jest sprawą bez wyjścia. Inwestor powinien w pierwszej kolejności skłonić taką osobę do podpisania odpowiednich dokumentów, proponując jej wynagrodzenie – jednorazowe lub ratalne.

Inną opcją jest zawarcie umowy służebności, również odpłatnej. Jeśli sąsiad uparcie odmawia udzielenia zgody na wykonanie przyłącza, sprawę można skierować do sądu. Ustanowienie służebności rozwiąże problem, choć potrwa to znacznie dłużej niż polubowne załatwienie sprawy.

Należy wiedzieć, że służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które pozwala korzystać z nieruchomości obciążonej właścicielowi nieruchomości władnącej w ściśle określonym zakresie. Nie jest ona przypisana do konkretnych osób, lecz do nieruchomości, dlatego przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi działki.

Zgoda na wykonanie przyłącza gazowego a współwłasność

Jeśli działka sąsiada jest własnością nie jednej, lecz kilku osób, konieczne będzie uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza gazowego od większości z nich. Wykonanie przyłącza mieści się bowiem w zakresie czynności zwykłego zarządu, stąd zgoda wszystkich współwłaścicieli nie jest niezbędna.

Gdyby inwestorowi nie udało się zdobyć zgody większości współwłaścicieli, może skierować sprawę do sądu. Orzeczenie zastąpi zgodę pozostałych współwłaścicieli. Nie warto natomiast przystępować do prac ziemnych bez niezbędnych zgód, bowiem pozostali współwłaściciele mają prawo oskarżyć inwestora o naruszenie ich własności i zażądać usunięcia przyłącza.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór