Zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie – wzór z omówieniem

Zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie lub organie administracyjnym jest następstwem wprowadzenia przez polskie prawo surowych konsekwencji za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka na wezwanie sądu.

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka w sądzie obejmuje takie koszty jak: koszt utraconych zarobków; koszt przejazdów; koszt dojazdów środkami komunikacji miejscowej; koszt noclegów oraz diety.

Utracone zarobki

Świadkowi zwracana jest kwota racjonalnych i celowych kosztów. Wiąże się z koniecznością udowodnienia przez świadka poniesionych wydatków.

Koszt przejazdu

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do sądu w wysokości potwierdzonej biletami. Możliwa jest także tzw. kilometrówka, tj. kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr.

Stawki te wynoszą:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3  – 0,5214 zł;
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3  – od 0,5214 zł do 0,8358 zł;
  • dla motocykla – 0,2302 zł;
  • dla motoroweru – 0,1382 zł.

Świadek ma prawo do zwrotu kwot związanych również z innymi opłatami związanymi z podróżą, m.in. miejscówki, parkometry, opłaty autostradowe itp.

Koszt noclegów

Zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelowe przysługuje świadkowi w wysokości rzeczywiście opłaconej, potwierdzonej rachunkiem, np. paragonem lub fakturą VAT. Ustawa stawia jednak limit owego kosztu, który kształtuje się na poziomie dwudziestokrotność stawki diety (20 x 30 zł = 600 zł).

Dieta

Dieta przysługująca świadkowi za podróż do sądu wynosi 30 zł za „dobę” podróży.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.