Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie przysługuje osobie, która posiada w tym interes prawny. W zażaleniu można wnieść o uchylenie albo o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Przepis art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego.

Jednakże uzasadnione potrzeby uprawnionego należy odnieść do aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W przypadku udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, które nie jest dla nas satysfakcjonujące; mamy prawo w terminie 7 dni prawo złożyć zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego tego sądu (tzw. zażalenie na zabezpieczenie alimentów).

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem art. 394 k.p.c. zażalenie wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, które strona zaskarża. Sądem odwoławczym dla sądu rejonowego będzie sąd okręgowy, a dla sądu okręgowego – sąd apelacyjny.

Warto przy tym zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie za sygn. akt: III CZP 100/14, w której SN przyjął, że zażalenie na postanowienie może być skutecznie wniesione wprost do sądu drugiej instancji, zaś w takim przypadku termin na złożenie zażalenia zostanie zachowany, pod warunkiem oczywiście, że zażalenie trafiło do właściwego sądu – „Przewidziany w art. 394 § 2 kpc termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie pierwsze w związku z art. 369 § 3 kpc)”.

Określenie stron postępowania

Należy wskazać strony postępowania, jednakże w piśmie, które nie inicjuje danej sprawy, nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy pierwotnej, czyli tej, w ramach której zostało wydanie zaskarżane postanowienie o zabezpieczeniu świadczenia alimentacyjnego.

Wartość przedmiotu sporu

Zgodnie z przepisu art. 22 kodeksu postępowania cywilnego „W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania”.

W pozwie o alimenty, jeśli chcemy wnieść o zasądzenie alimentów w wysokości np. 1.tys. zł wartość przedmiotu sporu będzie wynosił 12 tys. zł – 12 (miesięcy) x 1000 (zł) = 12.000 (zł). Analogicznie do powyższego wyliczamy w.p.s. przy wniosku o zabezpieczanie alimentów.

W przypadku zażalenie powództwa o podwyższenie zabezpieczenia alimentów wartość przedmiotu sporu obliczamy w inny sposób, mianowicie należy owe 12 (miesięcy) pomnożyć przez różnicę pomiędzy wysokością alimentów, o jaką wnioskujemy, a wartością, która jest obecnie. Jeżeli więc wysokość alimentów obecnie wynosi 1.tys. zł, a wnosimy o podwyższenie do 2.tys. zł to wartość przedmiotu sporu to 12 (miesięcy) x (2000 – 1000) = 12 x 1.000 = 12.000 (zł)

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

Podobne:

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (1)

1 komentarz

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – wzór
  1. Wzór zażalenia bardzo mi się przydał, dziękuję!!