Odwołanie lub skarga w postępowaniu administracyjnym

Cena: 600zł

Co do zasady, każda decyzja administracyjna, czy też wyrok sądu administracyjnego, może zostać podważona

Prawo do odwołania oraz skargi przysługuje stronie postępowania administracyjnego, niezależnie od uczestnictwa w postępowaniu przed organami czy doręczenia decyzji, a także uczestnikom postępowania na prawie strony, czyli organizacji społecznej, prokuratorowi oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Prawo do wniesienia odwołania wynika z kodeksowej zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Przyjmuje się najczęściej, że odwołanie jest środkiem zaskarżenia o charakterze zwyczajnym, przysługującym od nieostatecznej decyzji wydanej przez organ I instancji. Jego wniesienie powoduje wszczęcie procedury ponownego rozpatrzenia tej samej sprawy przez organ wyższego stopnia (organ odwoławczy). Jest to środek zaskarżenia o charakterze względnie dewolutywnym, gdyż powoduje co do zasady przeniesienie kompetencji do jego rozpoznania na organ wyższego stopnia, oraz bezwzględnie suspensywnym, bowiem jego wniesienie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w I instancji.

Z kolei celem sądów administracyjnych jest kontrola działalności administracji publicznej. Sądy administracyjne orzekają m.in. w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, w sprawach aktów prawa miejscowego, a także w sprawach czynnościach z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków poszczególnych organów.

 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub bezpośrednio na adres biuro@znajdzparagraf.pl.
Opisz problem
    • (maksymalny rozmiar pliku 21 MB)

3 komentarze

Odwołanie lub skarga w postępowaniu administracyjnym
  1. Pomoc się przydała. Dziękuje

  2. Wszystko wydaje się w porządku. Pozdrawiam

  3. Nie widzę już nadziei. Zostałem oszukany i zgnojony przez polskie urzędy. Mam głęboka nadzieje, że skarga coś poradzi. inaczej nie wiem co zrobie